Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

De rechtsverhouding tussen Etablissementen Max bloch NV, met maatschappelijke zetel te Elsene, Klauwaertslaan, 18 België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0411 506 464 ("hieronder « MAX BLOCH") en eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de Website « STOFFEN MAX BLOCH »("de Koper") wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden. Alle andere voorwaarden of aanpassingen van onderhavige Voorwaarden zijn slechts van toepassing wanneer deze schriftelijk door MAX BLOCH  zijn goedgekeurd.

De koper wordt geacht kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en ze door de bevestiging van zijn bestelling op de site zonder voorbehoud en van rechtswege te aanvaarden.

Door het plaatsen van een bestelling op de Website bevestigt de Koper uitdrukkelijk de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen, goedgekeurd en aanvaard. De Koper vinkt hiertoe het voorziene vakje met vermelding “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden & privacy policy” aan.

« Stoffen Max Bloch » behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopsvoorwaarden in voorkomend geval aan te passen. Telkens de Koper producten wenst te bestellen via « Stoffen Max Bloch » website, dient de Koper deze voorwaarden na te kijken om zich ervan te verzekeren dat hij/zij de Algemene Voorwaarden begrijpt die van toepassing zijn op het moment dat de Koper de overeenkomst aangaat met « Max Bloch ». Deze wijzigen zijn bestrijdbaar vanaf het moment dat ze online worden geplaatst

Voorwerp en sluiting van de overeenkomst

MAX BLOCH biedt via haar Website de mogelijkheid aan om de daar aangeboden Producten te kopen.Onderhavige Algemene Voorwaarden hebben tot doel de modaliteiten aangaande de verkoop via de Website tussen MAX BLOCH en de Koper te bepalen. Onder andere met betrekking tot de bestelling, de betaling, de levering en herroeping.

Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden de aanbiedingen op de Website slechts ten informatieve titel. Deze aanbiedingen zijn derhalve ook steeds vrijblijvend. Verder gelden de aanbiedingen steeds zolang de voorraad strekt.

Bestelling

De Koper kan een bestelling plaatsen volgens op de internetsite Max Bloch shop. De verkoop wordt als gesloten beschouwd zodra de betaling voor de op de internetsite geplaatste bestelling werd ontvangen.  Door het plaatsen van een online bestelling geeft de klant expliciet aan dat hij een verkoopscontract wil afsluiten met «  MAX BLOCH » en akkoord gaat met onderhavige algemene voorwaarden.   

De koper wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de orderbevestiging. "Max bloch" behoudt zich het recht voor om een bestelling binnen 8 dagen te weigeren om geografische of andere legitieme redenen.

Product info Website

De afbeeldingen van de producten op de Website zijn enkel voor illustratieve doeleinden bestemd. Hoewel MAX BLOCH er alles aan heeft gedaan om de kleuren en structuur nauwkeurig weer te geven, kan MAX BLOCH niet garanderen dat de weergave van de kleuren en structuur op het beeldscherm van de Koper exact overeenstemt met de kleur van de producten, bijzonder voor effen stoffen. De producten van de Koper kunnen iets afwijken van deze afbeeldingen .

«  Max Bloch »  kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor een verschil in kleur/, de tructuur of textuur tussen  het geleverde artikel en de foto's afgebeeld op onze website.


 Beschikbaarheid

De bestellingen zullen ingewilligd worden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.. Indien één van de bestelde goederen niet voorradig zou zijn, wordt de aankoper  per e-mail geïnformeerd.

. Max Bloch  kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van een product en daarom kan van « Max Bloch» ook geen enkele schadeloosstelling geëist worden.


Prijzen en hoeveelheden

De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling, zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn definitieve en totale prijzen, in euro, BTW inbegrepen, behalve in de “pro-zone” (enkel voor de ingeschreven professionele: prijzen buiten btw)De artikelen blijven onze eigendom tot integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten.

De leveringskosten - berekend in functie van het gewicht en volume van de gekozen goederen - worden aan de aankoper meegedeeld en worden gerekend aan het eind van de bestelling ,als supplement op de prijzen van de bestelde goederen.

De prijzen op onze website zijn van toepassing zolang het artikel op voorraad is of gedurende de looptijd van een actie. Elke volgende bestelling van hetzelfde artikel is onderhevig aan de prijs die op onze site wordt weergegeven op het moment van deze bestelling.

 

Max Bloch behoudt zich het recht voor om een minimum aankoophoeveelheid in te stellen voor elk artikel of elke promotie.

Kortingsbonnen en verzilvering

Kortingsbonnen zijn bonnen die niet kunnen worden aangekocht, maar worden uitgegeven tijdens reclamecampagnes; hun geldigheidsperiode is beperkt in de tijd. Kortingsbonnen kunnen slechts éénmaal worden verzilverd in het kader van een bestelling, en enkel binnen de gepreciseerde periode. Kortingsbonnen mogen niet worden gebruikt om cadeaubonnen aan te kopen. Gelieve te noteren dat een minimale aankoopwaarde kan zijn vereist voor het gebruik van kortingsbonnen. De waarde van de artikelen moet gelijk zijn aan de waarde van de kortingsbon of de waarde hiervan overschrijden. Als de kortingsbon ontoereikend is voor de waarde van de artikelen, zal het verschil moeten worden betaald middels één van de aanvaarde betaalmethodes. De waarde van kortingsbonnen zullen niet in contanten worden uitbetaald, noch zullen zij interest opleveren. Kortingsbonnen zullen niet worden terugbetaald indien alle of sommige artikelen worden teruggestuurd. Kortingsbonnen kunnen enkel worden verzilverd vóór u de bestelling afrondt. Indien u een kortingsbon wilt verzilveren, zal u uw promotiecode moeten invullen gedurende het bestelproces, en meer in het bijzonder wanneer u uw betaalmethode kiest, alvorens u overgaat tot betaling. Na betaling is het niet meer mogelijk om retroactief kortingsbonnen te gebruiken. Kortingsbonnen mogen niet worden doorgegeven aan derde partijen. Behoudens andersluidende overeenkomst, is het niet mogelijk om meerdere kortingsbonnen te cumuleren. Indien u een kortingsbon heeft gebruikt bij uw bestelling en, ten gevolge van een herroeping door u, de totale waarde van uw bestelling kleiner wordt dan of gelijk is aan de waarde van uw kortingsbon, behouden we ons het recht voor om u de oorspronkelijke prijs aan te rekenen voor de artikelen die u behoudt.


Cadeaubonnen en verzilvering

Cadeaubonnen zijn bonnen die kunnen worden aangekocht. Indien de waarde van de cadeaubon ontoereikend is voor de waarde van de bestelling, zal het verschil moeten worden betaald middels één van de aanvaarde betaalmethodes.

Indien de waarde van de cadeaubon de totale prijs van uw bestelling overschrijdt, zullen wij het verschil als tegoed op uw klant account  crediteren.. Cadeaubonnen en tegoeden kan u enkel gebruiken vóór u uw bestelling afrondt. Indien u een cadeaubon wilt gebruiken, zal u uw cadeaucode moeten ingeven gedurende het bestelproces, en meer in het bijzonder wanneer u uw betaalmethode kiest, maar alvorens u betaalt. Na betaling is het niet meer mogelijk om bonnen retroactief te gebruiken.

De waarde van de cadeaubonnen worden niet uitbetaald in contanten, en zullen geen interesten opleveren; ook niet wanneer u uw herroepingsrecht uitoefent.

Levering

Tijdens het bestelproces ,kan de ervoor Koper kiezen om het bestelde product(en) kosteloos af te halen in het fabrieks winkel van Stoffen Max Bloch ;  of het bestelde product(en) te laten leveren op het adres vermeld tijdens de bestelling

De leveringskosten - berekend in functie van het gewicht en volume van de gekozen goederen - worden aan de aankoper meegedeeld en worden gerekend aan het eind van de bestelling ,als supplement op de prijzen van de bestelde goederen.

Bestelde artikelen zullen zo spoedig mogelijk geleverd worden ,en Tissus Max bloch stelt alles in het werk om de op de site vermelde leveringstermijnen te respecteren.

Vertraging bij de levering van de Producten kan in geen geval van rechtswege de nietigverklaring van een bestelling en/of de ontbinding van de Overeenkomst, of de betaling van een schadevergoeding van om het even welke aard met zich meebrengen.

Zichtbare gebreken aan de buitenverpakking of andere mogelijke problemen met betrekking tot de levering moeten worden meegedeeld op de vrachtbrief of schriftelijk gemeld worden per email aan « Stoffen Max bloch » binnen een termijn van dertig kalenderdagen, met inbegrip van een gedetailleerde beschrijving van het gebrek alsook de wens tot terugbetaling dan wel omruiling. Het betreffende Product dient eveneens binnen deze termijn van dertig  kalenderdagen aan « Stoffen Max bloch » worden teruggestuurd.

Niettegenstaande het voorgaande, houdt het gebruik van de geleverde Producten door de Koper , bij voorbeeld het snijden van de stof, een onherroepelijke aanvaarding in.

Klantendienst / Waarborg / Klachten

Elke vraag of klacht kan worden ingediend bij onze klantenservice via de link "contact met ons opnemen" op onze website. In het geval dat de koper een defect of fout in de levering constateert, heeft hij 30 dagen de tijd om dit te melden aan "Max Bloch", die binnen 10 dagen zal reageren. Geen enkele klacht wordt aanvaard en er wordt geen enkele vergoeding toegekend indien de artikelen zijn gewijzigd (knippen, wassen, enz.).

Herroepingsrecht

De Koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed in bezit krijgt.

Goederen die door de koper of derden werden beschadigd, vervuild of gewijzigd vallen echter niet onder het herroepingsrecht. Tevens op maat gemaakte goederen conform aan de vraag van de koper of gepersonaliseerde goederen kunnen niet geruild of teruggenomen worden. Dit geldt ook voor correct verknipte goederen volgens maatopgave van klant. (stoffen, sierboorden, linten,...)

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper « Max Bloch »via een ondubbelzinnige verklaring (per e-mailof  schriftelijk per post naar de maatschappelijke zetel van « Tissus Max bloch », Klauwaertslaan, 18 te 1050 Elsene ) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan eveneens door gebruik te maken van het in bijlage 2 van het boek VI van het Wetboek Economisch recht voorziene .Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de Koper om zijn/haar mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Koper dient « Max Bloch » via e-mail op de hoogte te stellen van het feit dat hij/zij de producten wenst terug te zenden, met vermelding van het betreffende bestelnummer, de producten en de hoeveelheid. Een terugbetaling zal worden toegekend nadat de producten zijn ontvangen en gecontroleerd door « Max Bloch ». De Koper draagt alle directe kosten die ontstaan ten gevolgen van dergelijke terugzending.

Als de Koper de overeenkomst herroept, ontvangt hij/zij alle betalingen die hij/zij  heeft gedaan, inclusief leveringskosten binnen de dertig dagen.. In ieder geval zullen de Koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

De Koper kan zich, naast de gevallen opgesomd in artikel VI. 53 van het Wetboek Economisch Recht, tenslotte niet beroepen op zijn/haar herroepingsrecht indien:

•    de geleverde producten op maat werden gemaakt, of de stoffen gesneden naar de aanwijzingen  van de Koper;
•    de geleverde producten van persoonlijke aard zijn;
•    de geleverde producten kunnen bederven of een verouderingsproces ondergaan;
•    de geleverde producten onvolledig, beschadigd, bevuild of op een aanzienlijke wijze gebruikt werden door de Koper.

Bij overmatige terugzendingen van bestellingen door de Koper behoudt  MAX BLOCH zich het recht voor om toekomstige bestellingen te weigeren.

Overmacht

Noch « Max Bloch », noch de Koper is aansprakelijk voor een vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, indien deze te wijten is aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, zonder dat deze opsomming beperkend is: bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, demonstratie, technische defecten in de overdracht van communicatie, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde globale economische omstandigheden, vandalisme, uitzonderlijke weersomstandigheden en alle omstandigheden die buiten de controle van «  Max Bioch «  liggen en de normale gang van zaken verstoren, zonder dat van « Stoffen Max bloch  vereist is om het onverwachte karakter van deze omstandigheden aan te tonen.

De partij die zich beroept op overmacht stelt de andere partij daarvan in kennis en neemt alle redelijke maatregelen nemen om de tijdelijke overmachtssituatie te overwinnen.

Indien de overmachtssituatie voor een periode van meer dan negentig  dagen duurt, heeft elke partij het recht de Overeenkomst te beëindigen zonder dat enige vorm van vergoeding verschuldigd is aan de andere partij

Persoonsgegevens

« Max Bloch » bewaart de persoonsgegevens van de Koper in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of GDPR) .

De Koper kan met alle vragen die betrekking hebben op de verwerking van zijn persoonlijke gegevens terecht bij: klantendienst via email ( info@maxbloch.be).

Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Beide partijen verbinden zich ertoe om in geval van mogelijke discussies of onenigheden met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden eerst een minnelijke oplossing na te streven alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

De bevoegde rechtbank voor kennisname van betwistingen omtrent deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt bepaald aan de hand van de wettelijke woonplaats van de Koper.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl  .  

 

Je cookie-instellingen

Deze winkel vraagt je om cookies te accepteren voor betere prestaties en voor sociale-media- en advertentiedoeleinden. Er worden sociale-media- en advertentiecookies van derden gebruikt om je sociale-mediafunctionaliteit en persoonlijke advertenties te bieden. Accepteer je deze cookies en de bijbehorende verwerking van je persoonsgegevens?

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Cookie name Provider Purpose Expiry
PrestaShop-# maxbloch.be Deze cookie helpt gebruikerssessies open te houden terwijl ze een website bezoeken, en helpt hen bij het plaatsen van bestellingen en veel meer bewerkingen zoals: datum toevoegen van cookies, geselecteerde taal, gebruikte valuta, laatst bezochte productcategorie, laatst geziene producten, klantidentificatie, naam, voornaam, gecodeerd wachtwoord, e-mailadres dat aan het account is gekoppeld, identificatie van het winkelwagentje. 480 uren
Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Prestatiecookies
Cookies die specifiek worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens over hoe bezoekers een website gebruiken, welke pagina's van een website het vaakst worden bezocht of of ze foutmeldingen krijgen op webpagina's. Deze cookies controleren alleen de prestaties van de site terwijl de gebruiker ermee communiceert. Deze cookies verzamelen geen identificeerbare informatie over bezoekers, wat betekent dat alle verzamelde gegevens anoniem zijn en alleen worden gebruikt om de functionaliteit van een website te verbeteren.
Statistieken
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
Content not available